TinyGarden - Shop Đồ trang trí Nội Thất đẹp

Chính sách ngừng hoạt động

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến chính sách của chúng tôi! Chúng tôi xin vui lòng thông báo rằng công ty chúng tôi hiện đang tích cực sử dụng và thực thi Chính sách Ngừng Hoạt động (Sunset Policy). Chính sách Ngừng Hoạt động là một yếu tố quan trọng trong cam kết bảo vệ […]

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến chính sách của chúng tôi!

Chúng tôi xin vui lòng thông báo rằng công ty chúng tôi hiện đang tích cực sử dụng và thực thi Chính sách Ngừng Hoạt động (Sunset Policy). Chính sách Ngừng Hoạt động là một yếu tố quan trọng trong cam kết bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của chúng tôi, đồng thời đảm bảo việc quản lý có trách nhiệm đối với dữ liệu và dịch vụ khi chúng phát triển. Chúng tôi liên tục xem xét và cập nhật các chính sách của mình để phù hợp với các thông lệ tốt nhất và các yêu cầu pháp lý, và chúng tôi nghiêm túc tuân thủ các quy định.

1. Mục đích

Mục đích của Chính sách Ngừng Hoạt động này là vạch ra các thủ tục và hướng dẫn cho việc thu thập, lưu giữ và hủy bỏ các địa chỉ email được thu thập bởi trang web, ứng dụng và dịch vụ của chúng tôi. Chính sách này được thiết kế để đảm bảo việc quản lý có trách nhiệm đối với dữ liệu email theo tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu hiện hành và các thông lệ tốt nhất.

2. Phạm vi áp dụng

Chính sách này áp dụng cho tất cả các địa chỉ email do Tổ chức thu thập thông qua các kênh khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn:

  • Biểu mẫu đăng ký trang web
  • Sự kiện trực tuyến và hội thảo trên web
  • Khảo sát khách hàng
  • Biểu mẫu liên lạc
  • Các chiến dịch tiếp thị
  • Sự kiện trực tiếp và các buổi gặp gỡ kết nối

3. Thu thập và Đồng ý

Tổ chức chỉ thu thập địa chỉ email cho các mục đích cụ thể và hợp pháp liên quan đến hoạt động của mình. Các cá nhân cung cấp địa chỉ email của họ sẽ được thông báo về mục đích thu thập và có tùy chọn cung cấp sự đồng ý rõ ràng. Tổ chức sẽ duy trì hồ sơ đồng ý cho mỗi địa chỉ email được thu thập.

4. Thời gian lưu giữ

Địa chỉ email sẽ được lưu giữ trong thời gian không quá cần thiết để thực hiện mục đích chúng được thu thập. Thời gian lưu giữ cho địa chỉ email có thể thay đổi tùy theo mục đích, nhưng không nên quá hai năm trừ khi yêu cầu thời gian lưu giữ lâu hơn theo các yêu cầu pháp lý hoặc quy định hiện hành.

5. Bảo mật dữ liệu

Tổ chức sẽ thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp để đảm bảo an ninh và bảo mật cho các địa chỉ email do mình nắm giữ. Việc truy cập vào địa chỉ email sẽ chỉ được giới hạn cho nhân viên được ủy quyền và họ sẽ được đào tạo về các thực hành bảo vệ dữ liệu.

6. Hủy bỏ dữ liệu

Khi hết thời gian lưu giữ, địa chỉ email sẽ được xóa vĩnh viễn và an toàn khỏi tất cả các hệ thống và cơ sở dữ liệu. Tổ chức sẽ duy trì hồ sơ về quá trình hủy bỏ để chứng minh việc tuân thủ chính sách này.

7. Quyền của chủ thể dữ liệu

Các chủ thể dữ liệu có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu địa chỉ email của họ, sửa chữa các thông tin không chính xác và xóa địa chỉ email của họ. Các yêu cầu được đưa ra bởi các chủ thể dữ liệu liên quan đến địa chỉ email của họ sẽ được xử lý kịp thời và theo tuân thủ các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

8. Xem xét chính sách

Chính sách này sẽ được xem xét định kỳ để đảm bảo tính hiệu quả và tuân thủ các quy định liên quan. Bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào đối với chính sách này sẽ được thông báo đến tất cả các nhân viên liên quan.

9. Đào tạo và Nhận thức

Tất cả nhân viên tham gia vào việc thu thập và quản lý địa chỉ email sẽ được đào tạo về chính sách này và các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu liên quan.

10. Tuân thủ

Việc không tuân thủ Chính sách Ngừng Hoạt động Thu thập Email này có thể dẫn đến các hành động kỷ luật, cũng như hậu quả pháp lý đối với Tổ chức.

11. Quy trình Thông tin và Hỗ trợ Hủy Dịch vụ

11.1 Khách hàng hiện tại có hợp đồng pháp lý hiện hành

  • Thông báo sớm: Tổ chức sẽ gửi thông báo về việc chấm dứt dịch vụ cho tất cả khách hàng hiện tại có hợp đồng pháp lý hiện hành. Thông báo sẽ được gửi ít nhất 30 ngày trước ngày chấm dứt dịch vụ.
  • Kênh thông báo: Thông báo sẽ được gửi qua các kênh sau:
    • Email: Tổ chức sẽ gửi thông báo qua email đến địa chỉ email do khách hàng cung cấp

Phiên bản tiếng anh tại đây